ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข่าวกรณีปูดแก๊งเหลือบสุวรรณภูมิ กินหัวคิว”ห้องกักผู้โดยสาร”

ครั้งที่ 34/2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข่าวกรณีปูดแก๊งเหลือบสุวรรณภูมิ กินหัวคิว”ห้องกักผู้โดยสาร”

นายศิโรตม์  ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้ลงบทความในประเด็น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เกี่ยวกับปูดแก๊งเหลือบสุวรรณภูมิ กินหัวคิว “ห้องกักผู้โดยสาร” 

จากประเด็นดังกล่าวขอเรียนชี้แจงต่อกรณีเรื่องการบริหารจัดการห้องพักผู้โดยสารรอส่งกลับณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นั้นเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (ทอท.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และสายการบินต่างๆ  ซึ่ง ทอท. จะเป็นผู้ประสานงานในการจัดให้มีพื้นที่ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว โดยที่ สตม. เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงสายการบินต่าง ๆ ในฐานะผู้นำพา ผู้โดยสารเข้ามาในราชอาณาจักร โดยปัจจุบัน ทสภ. ได้พิจารณาจัดสรรพื้นที่ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเทียบเครื่องบิน E จำนวน 230 ตร.ม. โดยไม่เรียกเก็บค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เนื่องจากเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้เป็นห้องพักผู้โดยสารเพื่อรอการส่งกลับให้กับ สตม. ดำเนินการกำกับดูแล โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินประเทศไทย (Airline Operators Committee Thailand  : AOC) เป็นผู้รับมอบหมายดำเนินการ ซึ่งปัจจุบัน AOC ได้มอบหมายให้สมาคมการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวไทย (ACATT) เป็นผู้รับมอบหมายดำเนินการแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 และเปิดใช้งานภายใต้การบริหารจัดการของสมาคม ตั้งแต่ 31 พ.ค. 61 ตามที่ปรากฏในข่าวจริง

อย่างไรก็ดี ต่อกรณีที่ปรากฏในข่าว ปรับเพิ่มค่าบริการจาก 580 บาทต่อคนต่อวัน เป็น 800 บาท ทอท. ไม่ได้รับทราบและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดอัตราค่าบริการดังกล่าว และมิได้มีสัญญาจ้างกับทาง ACATT แต่อย่างใด 

ทั้งนี้ กรณี ที่ ทอท. ได้ทำสัญญากับ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชั่นส์ จำกัด เพื่อให้ดูแลรักษาความปลอดภัยห้องดังกล่าว ทอท. ขอชี้แจงว่าไม่ได้มีสัญญาว่าจ้าง บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชั่นส์ จำกัด ให้ดูแลห้องพักผู้โดยสารรอส่งกลับแต่อย่างใด มีเพียงสัญญาอนุญาต ให้บริการรักษาความปลอดภัยให้แก่บริษัท สายการบิน และผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบกิจการภายในเขต ทสภ. ซึ่งการเข้ามาให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลที่ 3 ภายใน ทสภ. จะต้องได้รับสัญญาอนุญาตจาก ทอท. ก่อน ซึ่งสัญญาดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างเพื่อเข้าบริหารจัดการห้องพักผู้โดยสารรอส่งกลับ (Detention Room) แต่อย่างใด

นายศิโรตม์  กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประเด็น การจำหน่ายบัตร Priority Pass ตามที่เป็นข่าวว่าในแต่ละวันมีบัตร Premium Lane ที่ ตม. สูงกว่าจำนวนที่ขายให้สายการบินและให้ผู้โดยสารพิเศษหลายเท่า จึงเป็นที่

น่าสงสัยว่าบัตรเหล่านี้มาจากไหน และหากมีการนำไปขายแล้วเงินรายได้นี้ไปอยู่ตรงไหน

ทอท. ขอยืนยันตามที่ ได้เคยชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้ว ทอท. ในฐานะเป็นผู้ดำเนินกิจการสนามบินสาธารณะ ได้มีการจัดช่องทางและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ทูต ลูกเรือ ผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ผู้พิการ เป็นต้น (ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7) โดย ทสภ. ได้จัดช่องทาง Priority Lane ไว้ให้เป็นการเฉพาะ จำนวน 2 ช่องทาง ณ บริเวณช่องตรวจหนังสือเดินทางโซน 2 และ 3 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร โดย ทสภ. ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบการผ่านเข้าช่อง Priority Lane ซึ่งผู้โดยสารที่สามารถผ่านช่องทางนี้ได้ จะต้องมีหนังสือเดินทาง บัตรโดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ และบัตร Premium Lane ที่ต้องมีเที่ยวบิน และชื่อผู้โดยสารในบัตรที่นั่งตรงกับหนังสือเดินทาง 

ซึ่งที่ผ่านมา ทอท. คณะกรรมการดำเนินธุรกิจการบินประเทศไทย (AOC) และกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2  ได้มีข้อตกลงร่วมกันตามคำร้องขออำนวยความสะดวกจาก AOC โดยอนุญาตให้บริการบัตร Premium Lane สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจที่สามารถผ่านช่องทางตรวจหนังสือเดินทาง (Priority Lane) ได้ โดยให้ AOC เป็นผู้ดำเนินการจัดทำบัตรดังกล่าว ซึ่ง AOC ได้หาบริษัทเอกชนมารับทำบัตร Priority Pass และบริษัทเอกชนดังกล่าวจะเรียกเก็บเงินจากสายการบินตอนสิ้นเดือนตามจำนวนที่แต่ละสายการบินใช้ไปในแต่ละเดือน และในส่วนของการดำเนินการสายการบินจะเป็นผู้แจกบัตร Premium Lane ให้กับผู้โดยสารที่เป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของแต่ละสายการบินเพื่อนำไปใช้ผ่านช่องตรวจหนังสือเดินทาง (Priority Lane) ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่มีให้บริการ ณ ท่าอากาศยานชั้นนำหลาย ๆ ประเทศ

  ทสภ. ในฐานะผู้ให้บริการท่าอากาศยานมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยจะเข้มงวดในการตรวจสอบผู้ที่เข้าใช้ช่องทาง (Priority Lane) รวมถึงผู้ถือบัตร Premium Lane ทั้งนี้ ทสภ., AOC และ ตม. มีการประสานการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาการใช้บัตรผิดประเภทโดยมิชอบ ซึ่งหาก ทสภ. ตรวจพบการใช้บัตร Premium Lane ที่ไม่ถูกต้อง ทสภ. จะมีการแจ้งให้ AOC และ ตม. ทราบต่อไป

************************************************

ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

โทรศัพท์ 0 2132 9031  

โทรสาร 0 2132 9019