ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมดูแลป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา