ทอท.ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา โครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ไวนิล_AOT_2-01
                            ทอท.ได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าโครงการ และแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน  พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมคอนวีเนียนท์ แกรนด์ ถนนศรีวารีน้อย (ซ.ลาดกระบัง 54) ตำบลศีรษะจระเข้น้อย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ