ทอท. ท่าอากาศยานใหม่ 4+2

AOT-Info11_V.1.6

#ข่าวดี คณะกรรมการ ทอท. อนุมัติงบประมาณเบื้องต้น 1.26 แสนล้านบาท

ก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่!

  • ท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 (บนพื้นที่ระหว่าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ กับ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน)
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ 2 (บนพื้นที่ อ.โคกกลอย จ.พังงา)

ปัจจุบัน ทอท. ได้เร่งปรับปรุงท่าอากาศยานเพื่อรองรับผู้โดยสารและปริมาณการจราจรทางอากาศ ซึ่งคาดว่าในปี

2568 #ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะมีผู้โดยสาร 20 ล้านคน ในขณะที่ #ท่าอากาศยานภูเก็ต จะมีผู้โดยสารกว่า 42

ล้านคน ในปี 2581 แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัดทำให้ต้องเตรียมก่อสร้างท่าอากาศยานเพิ่ม เพื่อไม่ให้ประเทศไทยสูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจการลงทุน และการท่องเที่ยวในอนาคต

นอกจากนี้ ทอท. ยังพร้อมเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานภูมิภาค โดยมีแผนเสนอเข้าไปบริหารท่าอากาศยานของ

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 4 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานชุมพร และท่าอากาศยานตาก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนให้เกิดเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคอีกด้วย #AOTOfficial #BKK #DMK #HKT #CNX #HDY #CEI #UTH #SNO #CJM #MAQ #aviation #airport

#travel