รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด

AOTGA

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของผู้จัดการใหญ่

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด

....................................................

ด้วยบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บพท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ บพท. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ภารกิจบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บพท.)

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด  (AOT Ground Aviation Services)

มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Services Equipment) ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 การให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น เป็นบริการหลักที่สำคัญของท่าอากาศยาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าอากาศยาน เป็นประโยชน์และเพิ่มทางเลือกใหม่ต่อสายการบิน  รวมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

  1. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด

ผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของ บพท. ซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Service Equipment) ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของ ทอท. นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ บพท. โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างมาตรฐาน

การให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมุ่งสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ให้สามารถสร้างผลกำไรได้ เพื่อตอบสนองผู้ถือหุ้นหลัก มุ่งเน้นการบริหารจัดการ บพท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ

และมีความเป็นบรรษัทภิบาล

  1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

3.1  คุณสมบัติทั่วไป

3.1.1 มีสัญชาติไทย

3.1.2 มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

3.1.3 สามารถทำงานให้แก่ บพท. ได้เต็มเวลา

3.1.4 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

3.1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

3.1.6 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลา

การรอลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี

3.1.7 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

3.1.8 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

3.1.9  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

3.1.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

3.1.11 ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุนหรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ บพท.

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

3.2.1  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3.2.2  มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์การขนาดใหญ่ ดังนี้

3.2.2.1  เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งมีรายได้ไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาทต่อปี  โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บริหารอันดับ 3 ขององค์กร และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

3.2.2.2  เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐระดับกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บริหารอันดับ 3 ขององค์กร และมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

3.2.3  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และแนวคิดที่ครอบคลุม และเหมาะสมในการบริหารจัดการ บพท.

3.2.4  มีความสามารถสูงในการตัดสินใจ สั่งการ และบริหารนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บพท.

3.2.5  เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร รวมทั้งมีความสามารถในการประสานงานในระดับสากล

3.2.6  หากเคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์กับการบริหารงานของ บพท. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  1. เงื่อนไขการจ้าง

4.1  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ บพท. จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างมีผลบังคับใช้ และเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว สามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการใหญ่ บพท. ได้อีก แต่สัญญาจ้างจะกระทำได้อีกเพียงคราวเดียว และให้อยู่ในวาระได้ไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์

4.2  ระหว่างการดำรงตำแหน่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

  1. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้จัดการใหญ่ บพท. ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร ตามที่จะได้มีการตกลงกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฯ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บพท. โดยผู้รับจ้าง เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง รวมทั้งเงินค่าตอบแทนหรือเงินได้อื่นใดที่ได้รับ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามสัญญาจ้างด้วย โดยยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร

  1.   การรับสมัคร

6.1 ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองคุณสมบัติของตนเองได้ที่

www.airportthai.co.th  หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองคุณสมบัติของตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนงานสรรหาและว่าจ้าง แผนกสรรหาและว่าจ้าง

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด

222 ห้องเลขที่ 4326 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  10210

โทร. 064 - 460- 8937

6.2  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

6.2.1  ใบสมัครตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บพท.

6.2.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

6.2.3  สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา

6.2.4  สำเนาทะเบียนบ้าน

6.2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6.2.6  ประวัติและประสบการณ์ในการทำงานของผู้สมัคร โดยละเอียด (Resume)

6.2.7  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน (ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ผู้สมัครยื่นใบสมัคร)

6.2.8  เอกสารและหลักฐานตามข้อ 3

6.2.8.1  ใบรับรองคุณสมบัติของตนเอง  ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ บพท. (ตามแบบฟอร์ม ของ บพท.)

6.2.8.2  กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน ต้องมีรายงานประจำปี (ANNUAL REPORT) งบการเงินและโครงสร้างผังการบริหารองค์กร ในขณะดำรงตำแหน่งเพื่อแสดงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามข้อ 3.2.2.1 โดยเอกสารดังกล่าว ต้องได้รับการรับรอง หรือมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด

6.2.8.3   หนังสือรับรองสถานภาพในการทำงานที่แสดงถึงความสามารถประสบการณ์ในการทำงาน และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

6.2.9  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ การพัฒนา บพท. เป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ โดยใช้ตัวอักษร “TH SarabunPSK” ขนาด 16 ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษขนาด A4 ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครเตรียมเอกสารตามข้อ 6.2.1 – 6.2.9  จำนวน 4 ชุด (ต้นฉบับและสำเนาอีก 3 ชุด) พร้อมลงนามรับรองเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ โดยในใบสมัครแต่ละชุดให้ติดรูปถ่ายตามข้อ 6.2.2 ชุดละ 1 รูป (รูปถ่ายต้องถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน)

6.3 การยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

6.3.1 ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

6.3.1.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

6.3.1.2 มอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน โดยสามารถ download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจได้ที่ www.airportthai.co.th  พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 10 บาท

6.3.2  ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 6.2  โดยใส่ซองปิดผนึกและลงชื่อกำกับถึงประธานกรรมการสรรหาฯ ผู้จัดการใหญ่บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บพท.) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562  ในวันและเวลาทำการระหว่างเวลา08.30 น.-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ตามที่อยู่ในข้อ 6.1                         

  1. การพิจารณาคัดเลือก

7.1  คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ทาง www.airportthai.co.th และส่วนงานสรรหาและว่าจ้าง แผนกสรรหาและว่าจ้าง บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง

7.2  คณะกรรมการสรรหาฯ จะเชิญผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศในข้อ 7.1 เข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป ผู้ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ และนำเสนอวิสัยทัศน์ ตามกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

7.3  คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลารับสมัครหรือยกเลิกการสมัครคราวนี้และดำเนินการรับสมัครใหม่ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ

ทั้งนี้  คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่เห็นสมควรเท่านั้น เพื่อเสนอคณะกรรมการ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด พิจารณาและผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด