ทอท. มั่นใจศักยภาพ เร่งปรับปรุงพื้นที่ & เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมรีโนเวท ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คาดเสร็จภายใน 61 นี้

ไม่เพียงสายการบินที่ขยันจัดโปรโมชั่น...บริษัททัวร์ โรงแรม ร้านอาหาร สวนสนุก ฯลฯ ก็ลดแลกแจกแถมหนักมาก จนเราเผลอใช้วันหยุดไปกับการบิน กิน เที่ยว ชอปปิง ทั้งในและต่างประเทศ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไม บรรยากาศภายในท่าอากาศยานหลักของเมืองไทย อย่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกทุกชั่วโมง และมีแนวโน้มที่จำนวนผู้โดยสาร และเที่ยวบินจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี ดังนั้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  จึงได้จัดทำแผนแม่ทบทพัฒนาท่าอากาศยาน ดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 – 2573 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับจำนวนเที่ยวบิน และผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ในระหว่างโครงการพัฒนา ระยะ 2 จาก 5 ระยะ โดยมีเนื้องานหลักๆในระยะนี้ คือ การสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 การขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2563 และเมื่อเสร็จสิ้นทั้งโครงการ 5 ระยะ จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 120 ล้านคนต่อปี  และในระหว่างที่โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะ 2 ยังไม่แล้วเสร็จท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดใช้บริการได้ในปลายปี 61 โดยจะมีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณฝั่งทิศตะวันออกของอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 บริเวณพื้นที่เคาน์เตอร์เช็คอิน Row A และ First Class Lounge ซึ่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะทำการคืนพื้นที่ให้กับทาง ทอท. และจะมีการย้ายจุดตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระผู้โดยสารภายในประเทศ ท้ายเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร Row B – C ซึ่งเดิมมีจุดตรวจค้นจำนวน 6 ช่องตรวจ เมื่อย้ายไปยังอาคารเทียบเครื่องบิน A และ B ชั้น 3 จะทำให้มีจุดตรวจค้นเพิ่มขึ้นเป็น 12 ช่องตรวจ เมื่อย้ายจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศไปแล้วจะทำให้มีพื้นที่บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ บริเวณฝั่งทิศตะวันออก ของอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เพิ่มขึ้นจาก 100 ตารางเมตรเป็น 1,000 ตารางเมตร  และจะเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เพิ่มเติม คือ

  • เพิ่มจุดตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ จาก 2 ช่องตรวจ เป็น 4 ช่องตรวจ
  • เพิ่มจำนวนเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง เป็น 12 เคาน์เตอร์
  • เพิ่มจำนวนเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง PREMIUM LANE จาก 6 เคาน์เตอร์ เป็น 8 เคาน์เตอร์
  • เพิ่มจำนวนเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Chanel) 8 จุด

ส่วนห้องสุขาที่กำลังดำเนินการปรับปรุง และเพิ่มเติมจะอยู่ชั้น 2 บริเวณสายพานรับกระเป๋าภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยปรับปรุงห้องสุขาเดิม 3 จุด และก่อสร้างห้องสุขาใหม่ 2 จุด (บริเวณใกล้เคียงสายพาน 15 กับ 16 และบริเวณใกล้เคียงสายพาน 22 กับ 23) เมื่อเสร็จแล้วจะมีห้องสุขาชาย-หญิง เพิ่มขึ้น 24 ห้อง ห้องสุขาคนพิการ 3 ห้อง และห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กอีก 2 ห้อง อีกไม่นาน ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ไม่ต้องเดินไกล และไม่ต้องรอคิวนานอีกด้วย

การปรับปรุงท่าอากาศยานเชียงใหม่

นอกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แล้ว ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ก็กำลังปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารผู้โดยสาร ตลอดจนพัฒนาขั้นตอน และระบบต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนเช่นกัน โดยดำเนินการเสร็จแล้วในบางส่วน ได้แก่

  • รื้อย้ายสวน บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสาร เพื่อขยายพื้นที่ชานชาลาให้กว้างมากขึ้น
  • เพิ่มพื้นที่จอดรถบัส บริเวณด้านข้างอาคารผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสัญจร
  • เจาะช่องทางเข้าบริเวณประตู 6 สำหรับเป็นช่องทางเข้าออกของเจ้าหน้าที่และสินค้า

และมีโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ได้แก่ เพิ่มเคาน์เตอร์ Check-in จำนวน 3 ชุด เพื่อความรวดเร็วในการเช็คอินของผู้ใช้บริการ ปรับปรุงเส้นทางสัญจรของผู้โดยสาร รถโดยสาร และชานชาลา ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงพื้นที่จอดรถเดิมให้เป็น curb สำหรับรถสาธารณะ และเพิ่มทางลาดบริเวณอาคารผู้โดยสาร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจ ออกแบบ จัดทำรายละเอียดงบประมาณและจัดทำ TOR เพิ่มเติม คาดว่าจะปรับปรุงและพัฒนาเสร็จในปลายปี 2561 นี้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารและการจราจรภายในท่าอากาศยาน ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้บริการที่ท่าอากาศยานแห่งนี้