งดปล่อย วัตถุที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบิน บริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน