เกี่ยวกับ ทอท.

e-Payment

การชำระเงินค่าสินค้า/บริการให้กับบุคคลภายนอก หรือ ผู้ขายสินค้า หรือ ผู้ให้บริการ ของ ทอท.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้กับผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการรับเงินของผู้ประกอบการ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่งวดการจ่ายเงินวันที่ 1 ธ.ค.61 เป็นต้นไป  โดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) จะเป็นผู้ให้บริการโอนเงินค่าสินค้าหรือบริการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในส่วนค่าธรรมเนียมธนาคารการโอนเงินให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ชำระ โดยให้ธนาคารหักออกจากยอดเงินที่โอนให้ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ยังไม่รวมกรณีรับเงินแบบโอนสิทธิ์ไว้กับธนาคาร โดยธนาคารที่รับโอนจะต้องมีเลขที่บัญชีไม่เกิน 10 หลัก

หากผู้ประกอบการรายใด ยังไม่แจ้งข้อมูลสำหรับใช้ในการรับเงินค่าสินค้า/บริการ ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก โปรดติดต่อ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 02-132-5290, 02-132-5288 หรือ E-mail : Plan_finance@airportthai.co.th

หรือ ส่งเอกสารใบสมัครฉบับจริง มายัง ทอท. ทางไปรษณีย์ ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร AOB ชั้น 1 เลขที่ 999 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 

ขั้นตอนการรับเงินค่าสินค้า/บริการ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ผู้ประกอบการของทอท.

  1. ผู้ประกอบการจะต้องสมัครการโอนเงินเข้าบัญชีตามเงื่อนไขที่ ทอท.กำหนดในแบบฟอร์มของ ทอท. และหากมีการแก้ไขรายละเอียดการสมัครการโอนเงินเข้าบัญชีจะต้องดำเนินแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบการให้ ทอท. ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
  2. ทอท. แจ้งรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ เช่น เลขที่ Invoice, จำนวนเงินที่จะจ่าย, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ ทาง E-mail Address
  3. เมื่อผู้ประกอบการได้รับ E-mail จากหน่วยงานการเงินของ ทอท. แล้ว จะต้องสแกนใบเสร็จรับเงิน และ ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) กลับมาให้ทางหน่วยงานการเงิน ทอท. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร และผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินของ ทอท. จะทำการอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกอบการ
  4. หน่วยงานการเงินของ ทอท. อัพโหลดไฟล์ขึ้นเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อทำการโอนเงินให้ผู้ประกอบการ
  5. ผู้ประกอบการจัดส่งหลักฐานการรับชำระเงิน และหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ฉบับจริง มายัง ทอท. ทางไปรษณีย์ ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร AOB ชั้น 1 เลขที่ 999 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  6. ทอท. จะจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ให้ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์

 

อัตราค่าธรรมเนียมการรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ลักษณะการโอน จำนวนวงเงินสูงสุด (บาท) อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
1.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยฯ ไม่จำกัดจำนวน ยกเว้นค่าธรรมเนียม
2. โอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร
2.1 ระบบ SMART
0-20 ล้านบาท 8 บาทต่อรายการ

(การโอนเงินที่เกินกว่าสองล้านบาท ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 8 บาท ต่อการโอนเงินทุกสองล้านบาท)

2.2 ระบบ Bahtnet ไม่จำกัดจำนวน 150 บาทต่อรายการ

 

หมายเหตุ

  1. รายการค่าธรรมเนียมธนาคารจะหักจากยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีโดยไม่มีการแยกรายการ
  2. การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากต่างธนาคาร หากเกินกว่า 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท รายการในบัญชีเงินฝากจะเป็นรายการละ 2 ล้านบาท (เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดวงเงินสูงสุดแต่ละรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท)

ดังนั้น หากรับเงิน 7 ล้านบาท จะเกิดรายการในบัญชี ดังนี้

รายการละ 2 ล้านบาท 3 รายการ

รายการละ 1 ล้านบาท 1 รายการ

รวม     4 รายการ

ค่าธรรมเนียมฯ 32 บาท

(ค่าธรรมเนียมธนาคารคิดตามจำนวนรายการ)