จุดเคาน์เตอร์ติดตามสัมภาระสูญหาย ของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง

1056953

เตรียมพร้อมรับมือสัมภาระสูญหายระหว่างเดินทาง ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง สัมภาระสูญหายติดตามได้ เพียงแจ้งเรื่องที่จุดบริการของแต่ละท่าอากาศยาน เพิ่มคนช่วยติดตาม ปลอดภัย อุ่นใจ ทุกเที่ยวบิน #Lost&Found

#เตรียมพร้อม #สัมภาระ #สูญหาย #การเดินทาง #AOTOfficial

#ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  • ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Lost Property ติดกับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระหว่างประตู 5 และประตู 6 หรือโทร 0 2132 1880

#ท่าอากาศยานดอนเมือง

  • ชั้น 3 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ บริเวณทางเชื่อมอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 หรือโทร 0 2535 1100 หรืออีเมล psd_dmk@airportthai.co.th

#ท่าอากาศยานภูเก็ต

  • ชั้น 2 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ขาออก ตรงข้ามเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือโทร 0 7635 1111
  • ชั้น 3 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก หน้าประตู 2 หรือโทร 0 7635 2302

#ท่าอากาศยานหาดใหญ่

  • ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริเวณโถงผู้โดยสาร ใกล้ประตูทางออก 8 หรือโทร 0 7422 7000 - 3

#ท่าอากาศยานเชียงใหม่

  • ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ หรือโทร 0 5392 2000 ต่อ 2100
  • ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ หรือโทร 0 5392 2000 ต่อ 2101

#ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

  • ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือโทร 0 5379 8999 และ 0 5379 8000

 

*หมายเหตุ กรณีทรัพย์สินสูญหาย หรือลืมทรัพย์สินบนอากาศยานหรือสายพานรับกระเป๋า กรุณาติดต่อสายการบินที่ให้บริการ