เข็มฉีดยาสามารถนำขึ้นเครื่องได้หรือไม่

AOT-Info10_V.1.4

แม้เข็มฉีดยาจะเป็นสิ่งของต้องห้ามนำขึ้นเครื่อง แต่หากจำเป็นต้องพกติดตัว เพื่อใช้ในทางการแพทย์ เช่น การฉีดอินซูลิน สำหรับผู้โดยสารที่ป่วยเป็น #โรคเบาหวาน จะต้องมีเอกสารยืนยันความจำเป็นทางการแพทย์ในการใช้เข็มฉีดยา ที่ระบุชื่อผู้ใช้ และชื่อยาให้ชัดเจนเพื่อแสดงต่อพนักงานสายการบิน และเจ้าหน้าที่ตรวจค้น

ข้อควรปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 4 ขั้นตอน

  1. ก่อนเดินทาง เตรียมเอกสารยืนยันความจำเป็นทางการแพทย์ในการใช้เข็มฉีดยา ที่ระบุชื่อผู้ใช้ ชื่อยา พร้อมเตรียมเข็มฉีดยาและยา ตามความจำเป็นและมีปริมาณเหมาะสมกับการเดินทาง
  2. ขณะเช็คอิน แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน พร้อมแสดงเอกสารยืนยันความจำเป็นทางการแพทย์ในการใช้เข็มฉีดยา
  3. ขณะผ่านจุดตรวจค้น เตรียมเอกสารยืนยันความจำเป็นทางการแพทย์ในการใช้เข็มฉีดยา โดยแยกเข็มฉีดยาและยา ออกจากสัมภาระติดตัวอื่นๆ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้น
  4. ขณะอยู่บนเครื่องบิน ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานต้อนรับเมื่อใช้เข็มฉีดยา

#AOTOfficial #aviation #SuvarnabhumiAirport #DonMueangAirport #airport #travel #boarding

#การแพทย์ #เข็มฉีดยา #ท่าอากาศยาน