ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ ๘

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้นำประเทศสมาชิก ACMECS ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เข้าร่วมการประชุม

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ ๘ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการเตรียมการจากประธานคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมฯ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสารัตถะ ด้านพิธีการและอำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัยและจราจร ด้านประชาสัมพันธ์และด้านอำนวยการ

นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเตรียมการจัดการประชุมโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์เชิงรูปธรรม ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ประชาชนไทย รวมถึงประเทศสมาชิกในภูมิภาคโดยรวม และขอให้มีการบริหารจัดการที่ดีระหว่างช่วงการประชุม นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ACMECS และขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้นำจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะเข้าร่วมการประชุม

การประชุมผู้นำ ACMECS ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ให้ความสำคัญเรื่อง “ความเชื่อมโยง” คือ การอาศัยความร่วมมือภายใต้ ACMECS เพื่อก่อให้เกิด (๑) การเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน แบบไร้รอยต่อ (๒) การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกคล่องตัวขึ้น และ (๓) การสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มประเทศสมาชิก ACMECS เติบโตไปพร้อมกัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคและอาเซียน นอกจากนี้ ACMECS ยังจะเป็นกรอบความร่วมมือที่เชื่อมโยงกับมิตรประเทศและองค์กรนอกภูมิภาคที่สนใจจะร่วมมือกับประเทศสมาชิกได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS เพื่อยกร่างแผนแม่บท ACMECS ครั้งที่ ๓ ซึ่งจะระบุแนวทางการดำเนินงานภายใต้ ACMECS เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และนำเสนอร่างแผนแม่บทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้นำ ACMECSครั้งที่ ๘ รับรองต่อไป

อนึ่ง ไทยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ACMECS เมื่อปี ๒๕๔๖ ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๕ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยมีการประชุมผู้นำ ACMECS แล้ว ๗ ครั้ง และไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวแล้ว ๑ ครั้ง เมื่อปี ๒๕๔๘ ที่กรุงเทพมหานคร