ทอท.ย้ำหลักเกณฑ์การนำอาวุธปืนขึ้นเครื่องบิน

พาปืน_3 TH

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ซึ่งบริหารสนามบินหลัก 6 แห่งในประเทศไทย ได้แก่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย  (ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ย้ำหลักเกณฑ์การ
นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน ซึ่งถือเป็นวัตถุอันตรายและวัตถุต้องห้าม ห้ามนำเข้าไปใน
เขตหวงห้ามของสนามบินและนำขึ้นเครื่องบิน ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่องกำหนดรายการวัตถุต้องห้ามซึ่งห้ามนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินและนำขึ้นบนอากาศยาน พ.ศ. 2563
ดังนั้น AOT จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางตามมาตรฐานการบินสากล ตลอดจนการป้องกันการกระทำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ตามข้อกำหนด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 29 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการอนุญาตให้ผู้โดยสารพาอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยาน กำหนดให้
เจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้โดยสารที่ประสงค์นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน ขึ้นเครื่องทั้งการเดินทาง
ในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งทำการบินเริ่มต้นจากสนามบินของไทยไปยังสนามบินปลายทางตามที่กฎหมาย
แต่ละประเทศกำหนด รวมไปถึงผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer Flight) หรือต่อเครื่อง (Connecting Flight) จะต้องได้รับอนุญาตกับสนามบินต้นทางตามขั้นตอน โดยมีเอกสารต่างๆ ประกอบการขออนุญาต อาทิ 1) บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2) ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน
ที่ยังมีอายุใช้ได้ในวันเดินทาง หรือหนังสือรับรองการพาอาวุธปืนที่ออกให้โดยส่วนราชการ และ 3) บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) โดยเอกสารทั้งหมดที่ใช้ประกอบการขออนุญาตต้องเป็นฉบับจริง ใบแจ้งความหรือใบลงบันทึกประจำวันที่แสดงว่าเอกสารสูญหาย หรือเสียหาย หรือมีแต่มิได้นำมาในวันเดินทาง ไม่สามารถใช้แทนเอกสารฉบับจริงได้ อย่างไรก็ตามผู้โดยสารสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอินภายใน ทสภ.และ ทดม.ขณะที่ท่าอากาศยานภูมิภาคอีก 4 แห่ง คือ ทชม. ทชร. ทภก.และ ทหญ.สามารถติดต่อได้ที่จุดตรวจค้นก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร นอกจากนี้ การนำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนขึ้นเครื่องบินนั้น ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง (Hard-Sided Container) กรณีไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงสามารถร้องขอจากสายการบินได้โดยอาจมีค่าธรรมเนียม และสายการบิน
จะออกป้ายกำกับ (Security Article Tag) ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับคืน โดยผู้ที่ประสงค์
จะนำอาวุธปืนฯ ขึ้นเครื่อง ขอให้ศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนตามข้อกำหนด กพท.ฉบับที่ 29 เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความล่าช้าในขั้นตอนการตรวจค้น

ทั้งนี้ สนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้ปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของ กพท.เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยตามหลักสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ
ให้ได้รับการยอมรับในระดับโลกต่อไป

-------------------------------------------------------

ฉบับที่ 49/2563 วันที่ 19 ตุลาคม 2563

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5242 โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th เว็บไซต์ www.airportthai.co.th