ท่าอากาศยานหาดใหญ่มอบเงินบริจาคในกิจกรรม “ดูแลผู้สูงอายุ”

28_01

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาคในกิจกรรม “ดูแลผู้สูงอายุ” ประจำปี 2564 ให้กับโรงพยาบาล
คลองหอยโข่ง จำนวน 100,000.- บาท โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ ปริชาตินนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ มีผู้บริหาร และพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
ณ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ AOT ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

——————————————

ฉบับที่ 28/2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th