ท่าอากาศยานหาดใหญ่ AOT ได้รับใบประกาศ Thai Stop COVID (TSD) ด้านสถานประกอบการขนส่งสาธารณะ ประเภทสนามบิน

23_1
23_2
23_3
23_4

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้รับใบประกาศ Thai Stop COVID (TSD) ด้านสถานประกอบการขนส่งสาธารณะ ประเภทสนามบินที่มีความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีอายุการรับรอง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 –
9 มิถุนายน 2565 เนื่องจาก ทหญ.ได้มีการวางแนวทางและมาตรการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ครบทุกด้าน ทั้งในด้านการป้องกันโรค ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส การทำความสะอาดยานพาหนะ มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
โดยตรวจสอบประสิทธิภาพและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ นอกจากนั้น ทหญ.
ยังมีแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการเสริม เช่น นโยบายป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาด จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 รวมทั้งมีแผนป้องกันการควบคุมโรคฯ
เพื่อรองรับกรณีพบพนักงานติดเชื้อ และมีการซักซ้อมแผน เป็นต้น ทั้งนี้ การได้รับใบประกาศ TSD ดังกล่าว
เป็นการสร้างความมั่นใจในการบริการที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้โดยสาร และผู้ที่มาใช้บริการ ทหญ.

——————————————

ฉบับที่ 23/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร  0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th