ความคืบหน้าแนวทางดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 119/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561

ข่าวผลการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

เรื่อง ความคืบหน้าแนวทางดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตามที่ ทอท.อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 3 ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางวิ่ง เส้นที่ 3 โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก ทสภ. (West Expansion) และโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ. นั้น
ในส่วนของโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ. ทอท.ได้จัดหาที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ. และได้รายงานผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 แต่เนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ. จากภาคส่วนต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญคือ ทอท.ดำเนินโครงการฯ ไม่ตรงตามรายงานผลการศึกษาขององค์การการบิน- พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และไม่เป็นไปตามแผนแม่บท ทสภ. ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนา ทสภ.โดยให้เสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก ไปก่อน สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ. ให้ ทอท.รวบรวมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติม รวมถึงผลการพิจารณาของ ICAO และสำนักงานอัยการสูงสุด และเสนอแนวทางให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาต่อไป
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทอท.ได้มีหนังสือเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบิน A (Concourse A) ถึง ICAO เพื่อสอบถามขอความคิดเห็นจาก ICAO ในฐานะผู้จัดทำรายงานผลการศึกษาแผนแม่บท 2 ประเด็นคือ
(1) ตามรายงานผลการศึกษาของ ICAO ฉบับเดือนมีนาคม 2554 นั้น ICAO ระบุว่า การขยายอาคารผู้โดยสาร ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก จะยากลำบากสำหรับการดำเนินงานเมื่ออาคารยังถูกใช้งานในสถานการณ์ ที่เต็มขีดความสามารถอยู่ และควรย้ายกระบวนการผู้โดยสารภายในประเทศไปยังอาคารในบริเวณอื่น ดังนั้น ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ ทสภ.รองรับผู้โดยสารเกินขีดความสามารถอยู่นั้น ทสภ.ยังควรดำเนินการย้ายผู้โดยสาร ไปยังอาคารที่แยกเป็นอิสระบริเวณพื้นที่ว่างด้านทิศเหนือของ Concourse A ก่อนใช่หรือไม่
(2) พื้นที่ว่างด้านทิศเหนือของ Concourse A ซึ่งตามรายงานผลการศึกษาของ ICAO ฉบับเดือนเมษายน 2552 ระบุไว้ให้เป็น Area Reserved for Optional Terminal อีกทั้งยังกำหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Plan)

บริเวณดังกล่าวเพื่อใช้เป็นอาคารผู้โดยสาร และต่อมาในรายงานผลการศึกษาของ ICAO ฉบับเดือนมีนาคม 2554
กำหนดให้พื้นที่ว่างดังกล่าวสามารถสร้างอาคารที่เป็นอิสระ (Stand-alone) มีชานชาลารับส่งผู้โดยสาร (Curb front) เป็นของตัวเองทั้งขาเข้า (Arrival lanes) และขาออก (Departure lanes) อีกทั้งยังรองรับกระบวนการทั้งหมดของ ผู้โดยสารภายในประเทศทั้งขาเข้าและขาออก นั้น หมายความว่า อาคารดังกล่าวเป็นอาคารผู้โดยสารใช่หรือไม่
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ICAO ตอบความคิดเห็นทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าว ดังนี้
(1) ประเด็นด้านการปรับลำดับและกำหนดระยะเวลาของการพัฒนา ทสภ.ระยะต่าง ๆ ตามที่ระบุ ในแผนแม่บท ฉบับเดือนมีนาคม 2554 นั้น ICAO ไม่สามารถประสานเพื่อหาคำตอบจากบริษัทที่ปรึกษา และ ผู้เชี่ยวชาญที่จัดทำแผนแม่บทดังกล่าวได้ในระยะเวลาที่จำกัด
(2) Optional Terminal และ Concourse A Annex สามารถพัฒนาได้บนที่ดินแปลงเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการโครงการพัฒนา ทสภ.เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ทอท.จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (Airline Operators Committee : AOC และ Board of Airline Representatives Business Association (BAR) ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่องการพัฒนาที่ดินแปลงด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบิน A (Concourse A) เป็นอาคารผู้โดยสาร (Optional Terminal) ตามที่ระบุในแผนแม่บทของการพัฒนา ทสภ.ของ ICAO ฉบับเดือนมีนาคม 2554 และมีความเห็นสอดคล้องกับ ทอท.ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ. บริเวณด้านทิศเหนือของ Concourse A ทสภ. ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดำเนินการได้รวดเร็วและส่งผลกระทบน้อยที่สุด
คณะกรรมการ ทอท.มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าแนวทางดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลัง ที่ 2 ทสภ.ตามที่ฝ่ายบริหาร ทอท.เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการ Airport Consultative Committee (ACC) ซึ่งประกอบด้วยสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินร่วมเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขนาดโครงการก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ.ให้สอดคล้องกับความต้องการของสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
----------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554 โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล : aot_media@airportthai.co.th