AOT มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

_2563

นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วยนางร่มเกล้า ษรานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม และพนักงาน AOT ร่วมมอบงบประมาณจำนวน 140,578.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) สนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของรุกขกร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการสืบสานเจตนารมย์ของ AOT ในการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อชุมชน

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ได้ปฏิบัติงานสนองงานตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่บริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้และสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์การพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติอีกทั้งรุกขกรของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ มีภารกิจดูแลบำรุงรักษาตัดแต่งต้นไม้ใหญ่พื้นที่ภายในโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ฯ รวมถึงออกไปช่วยเหลือตัดแต่งต้นไม้ให้แก่โรงเรียน ชุมชนโดยรอบพื้นที่หน่วยงานราชการทั้งในอำเภอแม่สอด และจังหวัดตากให้เกิดความปลอดภัย

-----------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 67/2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร   0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th