AOT มอบงบประมาณสนับสนุนให้กับศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา

01
02
03
04

นางสาวผานิต เสถียรเสพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นผู้แทน AOT พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT
มอบงบประมาณ จำนวน 139,800.- บาท ให้กับ อาจารย์นนทกร พุ่มกล่อม ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเกษตร
มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อรถสามล้อเครื่อง ผานหัวหมู เครื่องยนต์สำหรับรดน้ำผักกินผลและไม้ผล และเครื่องยนต์พ่นของเหลวแบบใช้แรงดันสูง และใช้ประโยชน์อื่นๆ ในศูนย์ฯ รวมทั้งให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ร่วมใช้ประโยชน์ ภายใต้กิจกรรม “ทอท. ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริอยู่อย่างพอเพียง ปี 2564” นอกจากนี้ ยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการเกษตรฯ รวมทั้งการปลูกพืชและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้
ซึ่งสามารถนำข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อเร็วๆ นี้
ณ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาคลอง 11 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

_______________________________________

 

ฉบับที่ 13/2564 วันที่ 5 เมษายน 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240   โทรสาร   0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th