AOT รับรถไฟฟ้า APM ขบวนสุดท้ายที่ขนส่งมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

29_01
1672564 BE_๒๑๐๗๑๖_15
IMG_6533
IMG_6562

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) รับรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ขบวนที่ 6 (ขบวนสุดท้าย) ที่ได้ขนส่งมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ทสภ. ซึ่งรถไฟฟ้า APM เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พัฒนา ทสภ.ระยะ 2 โดยหลังจากนี้ AOT จะมีการทดสอบการใช้งานระบบรถไฟฟ้า APM ร่วมกันทั้ง 6 ขบวน
ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) ต่อไป

ทั้งนี้ รถไฟฟ้า APM จะให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคาร SAT-1
ในระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 นาที และสามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากถึง 210 คนต่อขบวน
หรือประมาณ 5,900 คนต่อชั่วโมง

——————————————

ฉบับที่ 29/2564 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th