AOT ได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2564

S__6471707

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้รับการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2564 ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) โดย AOT เป็น 1 ใน 146 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือก
แสดงให้เห็นว่า AOT มีแนวทางการบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างชัดเจน ได้นำปัจจัย New Normal เช่น ประเด็น Digital Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
อีกทั้ง AOT ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ค้า เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน รวมถึงยังมีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเปิดเผยข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

AOT มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากความทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมพัฒนากระบวนการทำงานขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนขององค์กรและระบบการขนส่งทางอากาศของประเทศต่อไป

——————————————

ฉบับที่ 40/2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th