AOT ได้รับรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มบริการ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

61_2563_1
61_2563_2
61_2563_3

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)
รับมอบรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มบริการ” ประจำปี 2562 จากนายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์
ข่าวหุ้นธุรกิจ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ AOT ซึ่ง AOT ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกัน
เป็นปีที่ 4 ทั้งนี้ รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจร่วมกับบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ

ตลาดหลักทรัพย์ (mai) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนใน ตลท.ได้ตระหนักถึงการสื่อสารไปยังนักลงทุน
ให้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ทั้งในแง่มุมของบริษัท การลงทุน และการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ
โดยประเมินค่าความนิยมของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดใน ตลท.จำนวนประมาณ 700 บริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 4,000 ราย

--------------------------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 61 / 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5242, 0 2535 5240

โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th