ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

S__314589194
S__314589193_0
S__314589195

ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
(26 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
(ทอท.) จัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมี นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง และพล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ร่วมเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวฯ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนงานราชการ สายการบินและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน ณ ทดม.ร่วมพิธี ณ บริเวณห้องรับรองพิเศษ อาคารรับรองพิเศษ ทดม.
นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จะมีผู้โดยสารเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยใช้บริการ ทดม.จำนวนมาก ดังนั้น ทดม.จึงร่วมมือกับส่วนงานราชการ สายการบินและผู้ประกอบการ ณ ทดม. จัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการให้ได้รับการบริการที่ปลอดภัยสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ที่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
การประมาณการเที่ยวบินและผู้โดยสารที่ขออนุญาตทำการบิน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 7 มกราคม 2562
มีจำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 9,447 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 787 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน 5.25% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 3,613 เที่ยวบิน (เพิ่มขึ้น 15.54%) และเที่ยวบินภายในประเทศ 5,834 เที่ยวบิน (ลดลง 0.26%) มีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 1,507,726 คน เฉลี่ยวันละ 125,644 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน 9.27% แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 632,619 คน (เพิ่มขึ้น 22.63%) และผู้โดยสารภายในประเทศ 875,107 คน (เพิ่มขึ้น 1.29%)
นายศิโรตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การบริการในช่วงดังกล่าวเป็นไปด้วยความปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว ทดม.
ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (Passenger Facilitation Center)” เพื่อเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ผู้โดยสารและประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยศูนย์ประสานงานฯ เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 7 มกราคม 2562 บริเวณห้องปฏิบัติงานเวรบริการข้อมูลข่าวสารการบิน (AIS) ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 (ใกล้กับห้องศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม.) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 3861 และ 0 2535 1192 โทรสาร 0 2535 3864 ตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากนี้ ทดม. ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารเพิ่มเติม โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บรถเข็นกระเป๋าจากเดิม 50 คนต่อวัน เป็น 60 คนต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 และเพิ่มจำนวนรถเข็นกระเป๋าขนาดกลางจำนวน 215 คัน จากเดิมจำนวน 2,285 คัน เป็นจำนวน 2,500 คัน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จัดเรียงและขนย้ายกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหา ณ บริเวณสายพานรับกระเป๋าขาเข้า ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 โดยปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ในส่วนของพื้นที่ช่องตรวจศุลกากร ทดม.ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่และช่องตรวจสัมภาระผู้โดยสาร โดยเพิ่มช่องไม่มีสิ่งของต้องสำแดง (ช่องสีเขียว) จาก 1 ช่อง
เป็น 2 ช่อง ณ บริเวณช่องตรวจศุลกากรผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ทดม.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารได้รับการตรวจสัมภาระได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ทดม.ยังได้นำระบบบัตรคิวมาใช้แทนการยืนต่อคิวเพื่อรอรับบริการรถ TAXI ที่จุดให้บริการณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ประตู 8 ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
สำหรับในด้านการรักษาความปลอดภัย ทดม.ได้จัดชุดตรวจผสม และได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตระเวน เพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจพื้นที่และรักษาความปลอดภัย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด (EOD) สุ่มตรวจภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร ตลอดจนจัดชุดสุนัขทหาร (K9) ร่วมตรวจสอบพื้นที่อาคารผู้โดยสาร และเพิ่มความเข้มงวดกวดขันการผ่านเข้า-ออกพื้นที่หวงห้ามและช่องทางอนุญาต หากผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานพบเห็นสิ่งผิดปกติให้แจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัย ทดม. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 1616 การจราจรภายในท่าอากาศยาน ทดม.ได้จัดเจ้าหน้าที่จราจรเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร โดยได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจวิภาวดีและหน่วยที่เกี่ยวข้องในการระบายรถยนต์เข้า – ออกท่าอากาศยานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการให้จอดรถยนต์บริเวณชานชาลาอาคารผู้โดยสารเพื่อการรับ - ส่งเท่านั้น
นอกเหนือจากการให้บริการภายในท่าอากาศยานแล้ว ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ทดม.ยังได้จัดพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับให้บริการผู้โดยสาร โดยไม่คิดค่าบริการ จำนวน 4 จุด ได้แก่
(1) อาคารจอดรถยนต์คลังสินค้า 5 ชั้น เฉพาะชั้น 2 รองรับได้จำนวน 150 คัน
(2) ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถยนต์คลังสินค้า 5 ชั้น รองรับได้จำนวน 150 คัน
(3) ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์คลังสินค้า 5 ชั้น และคลังสินค้า 3 รองรับได้จำนวน 150 คัน
และ (4) ลานจอดรถยนต์ฝ่ายสนามบินและอาคาร รองรับได้จำนวน 100 คัน โดยไม่คิดค่าบริการ
ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 550 คัน โดยมีรถเวียน (Shuttle Bus) สำหรับวิ่งให้บริการรับ - ส่ง ผู้โดยสารระหว่างที่จอดรถ กับอาคารผู้โดยสาร ทุก 15 นาที บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่คิดค่าบริการ นอกจากนี้ ทดม. ยังเพิ่มจำนวนรถโดยสารสาธารณะ A1 - A5 โดยสาย A1 เส้นทาง (ดอนเมือง-หมอชิต-ดอนเมือง) จากเดิม จำนวน 16 คัน เพิ่มจำนวนอีก 5 คัน โดยสาย A2 เส้นทาง (ดอนเมือง-อนุสาวรีย์ฯ-ดอนเมือง) จากเดิม จำนวน 8 คัน เพิ่มจำนวนอีก 3 คัน โดยสาย A3 เส้นทาง (ดอนเมือง-สวนลุมพินี-ดอนเมือง) จากเดิม จำนวน 6 คัน เพิ่มจำนวนอีก 2 คัน โดยสาย A4 เส้นทาง (ดอนเมือง-ข้าวสาร-ดอนเมือง) จากเดิม จำนวน 6 คัน เพิ่มจำนวนอีก 2 คัน โดยสาย A5 เส้นทาง (ดอนเมือง-ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต-ดอนเมือง) จำนวน 4 คัน
ทั้งนี้ ทดม. รณรงค์ให้ผู้โดยสารใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเดินทางแทนรถยนต์ส่วนตัว และขอความร่วมมือ
ในการเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการจำกัดของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นเครื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนการตรวจค้น ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

************************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
โทรศัพท์ 0 2535 1892 โทรสาร 0 2535 1065