ทอท.สรุปผลการดำเนินงานด้านการจราจรทางอากาศของปีงบประมาณ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 100 / 2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ทอท.สรุปผลการดำเนินงานด้านการจราจรทางอากาศของปีงบประมาณ 2561

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) สรุปผลการดำเนินงานด้านการจราจรทางอากาศของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) มีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.จำนวน
139.52 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีเที่ยวบินจำนวน 875,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ผลการดำเนินการด้านปริมาณการจราจรทางอากาศในปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561)
ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.)                      และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) มีผู้โดยสารใช้บริการทั้งสิ้น 139.52 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 80.49 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 และผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 59.03 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ขณะที่มีเที่ยวบินจำนวนทั้งสิ้น 875,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 462,230 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 และเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 412,770 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1
นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทสภ.และ ทดม.มีจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินใช้บริการมากที่สุดตามลำดับ โดยที่ ทสภ.มีผู้โดยสาร 62.81 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 51.15 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 และผู้โดยสารภายในประเทศ 11.66 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 และมีเที่ยวบินจำนวน 364,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 277,900 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 และเที่ยวบินภายใน ประเทศ 86,100 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ขณะที่ ทดม.มีผู้โดยสาร 40.56 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 15.83 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 และผู้โดยสารภายในประเทศ 24.73 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 และมีเที่ยวบิน 270,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 96,160 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 และเที่ยวบินภายในประเทศ 173,840 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1
สำหรับท่าอากาศยานอีก 4 แห่ง ได้แก่ ทภก. ทชม. และ ทชร.มีปริมาณการจราจรทางอากาศเติบโตเช่นกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยที่ ทภก.มีผู้โดยสาร 18.26 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 และมีเที่ยวบินจำนวน 116,500 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 ส่วนที่ ทชม.มีผู้โดยสาร 10.81 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 และมีเที่ยวบินจำนวน 75,600 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และที่ ทชร.มีผู้โดยสาร 2.81 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6
และมีเที่ยวบิน 19,700 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 แต่ที่ ทหญ.มีจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินลดลงเล็กน้อย คือ มีผู้โดยสาร 4.27 ล้านคน ลดลงร้อยละ 1.9 และมีเที่ยวบินจำนวน 29,200 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 4.2

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในภาพรวม เที่ยวบินและปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศเติบโตได้ดี
ทุกท่าอากาศยาน โดยผู้โดยสารที่เข้าและออก ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของท่าอากาศยาน ทอท. 6 แห่งแยกตามสัญชาติส่วนใหญ่เป็นสัญชาติที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก รองลงไปเป็นรัสเซีย และอเมริกา โดยสัญชาติ 10 อันดับแรก (ไม่รวมสัญชาติไทย) ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย รัสเซีย อเมริกัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และอังกฤษ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 มีผู้โดยสารสัญชาติจีนเดินทางผ่านท่าอากาศยานของ ทอท.กว่า 19.79 ล้านคน เติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การเติบโตของผู้โดยสารของ ทอท.จะขึ้นอยู่กับผู้โดยสารต่างชาติในแถบเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก และการขยายตัวตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากรที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของชนชั้นกลางของ 3 ชาติ
(จีน อินเดีย และรัสเซีย) ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของภาครัฐที่มุ่งมั่นจะใช้ EEC เป็นเครื่องมือสร้างรายได้เพื่อการยกระดับประเทศไทยจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น ทอท.คาดว่าจะมีผู้โดยสารกลุ่มใหม่ (New Emerging Passengers) เดินทางเข้าและออกประเทศไทย เช่น กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มผู้ชำนาญการ และอื่นๆ เป็นต้น ไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น

——————————————————-

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล : aot_media@airportthai.co.th