Infographic

?ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5)

Reserve Taxi at Suvarnabhumi Airport through AOT Airports Application.

วิธีผ่อนคลายความเครียดจากวิกฤตโควิด-19

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปิดปรับปรุงอาคารจอดรถโซน 2 เป็นการชั่วคราวเริ่ม 22 กุมภาพันธ์ 2564

คุม !! การนำหน้ากากอนามัยติดตัวไปต่างประเทศ

95% เรายังล้างมือไม่ถูกวิธี แนะนําวิธีล้างมือให้สะอาดห่างไกลเชื้อ C?VID-19

AOT มีจุดชาร์จแบตเตอร์รี่มือถือให้บริการ ทั้ง 6 ท่าอากาศยาน ดังนี้ ?

ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ? ?ด้วยความห่วงใยจาก AOT?

AOT has no gift policy on New Year Festival and any other occasions. “AOT is deeply grateful for your goodwill”

Floating lanterns are banned near city’s airports during Loy Krathong Festival 2020