Infographic

🛬 ลงเครื่องแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนก่อนดี ? . . . .มา มา มา เราช่วยคิดให้ 🔎

📢ประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ✅เงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออก (ฉบับที่ 3)

สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี เมื่อมาใช้บริการภายในอาคารสนามบิน 😷

💡แนะนำการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี😷 ทิ้งให้ถูก✅ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากการตรวจค้นร่างกายและการตรวจค้นสัมภาระได้🗑

ผู้ที่สวมใส่ FACE SHIELD เพียงอย่างเดียวจะถูกปฏิเสธการให้เข้าอาคารสนามบิน !!

11 ประเภทบุคคลตามข้อยกเว้น ในมาตรการการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

✨เพียงร่วมสนุกตอบแบบสอบถาม📝 ข้อเสนอแนะการให้บริการของ AOT ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการสำหรับผู้โดยสาร ทั้ง 6 สนามบินของ AOT

AOT ห่วงใย 💙 ให้ทุกท่าน มั่นใจ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ยกระดับมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจ เฝ้าระวัง ด้วยใจ 🥰 ตลอด 24 ชั่วโมง

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก AOT ห่วงใย ชวนร่วมใจ ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ