เกี่ยวกับ ทอท.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ทอท.

พระราชกฤษฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ ของ ทอท.

พระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

 พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ.2497

 พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558

 พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518

 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

 พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562

 พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 พระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562

 พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

 พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 ข้อกำหนดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2560

 ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)

นโยบายและแนวทางการปฎิบัติทางการตลาดที่เป็นธรรม

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (AOT Personal Data Protection Policy)

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. (AOT ICT Security Policy)