การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ปีงบประมาณ 2567

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

  • » การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  • » การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
  • » การจัดซื้อจัดจ้าง
  • » การบริหารงานบุคคล

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

  • » การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  • » การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
  • » การจัดซื้อจัดจ้าง
  • » การบริหารงานบุคคล